لحظه ی سبز دعا

 چشمه ها در زمزمه، رودها در شستشو

موجها در همهمه، جوی ها در جستجو 

باغ ، در حالِ قیام ،کوه ، در حالِ رکوع
آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع
سنگ، پیشانی به خاک ، ابر سر برآسمان
مثل گنبد خم شده ، قامتِ رنگین کمان
ابر در حالِ سفر ، آسمان غرقِ سکوت
برسرِ گلدسته ها ، بالِ مرغان در قنوت

کاسة شبنم به دست ، لاله می گیرد وضو
بیدها گرمِ نماز ، بادها در های و هو

سرو سر خَم می کند ، غنچه لب وا می کند
در میان شاخه ها، باد غوغا می کند

شاخه ها گل می کنند لحظة سبز دعا
دستها پُل می زنند ، بین دلها و خدا  
           قیصر امین پور