لحظه هایی  در زندگی هست


       
که ناب ترین لحظه هاست


                 و آن همان لحظه های حضور خداست.!!!